• Ochrona Danych Osobowych

  INFORMACJA DLA PACJENTA W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Południowa” Sp. z o.o., ul. Południowa 1, 26-200 Końskie;

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
  Łukasz Szteleblak,
  adres e-mail: lukasz.szteleblak@kpjn.com.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  –  w celu świadczenia usług medycznych, ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielaniem usług medycznych oraz leczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  – oraz z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie m.in. monitoringu;

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  –         podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  –         podmioty, którym NZOZ powierzył przetwarzanie danych w celu realizacji określonych usług i w niezbędnym zakresie, takim jak w szczególności obsługa informatyczna i prawna;

  5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, czy ograniczenia przetwarzania danych określone przez przepisy polskiego prawa;

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa;

  9) Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   

  Leave a reply →